Không có tài năng - Tâm Thuần

Không có tài năng

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.

There is no such thing as talent. There is pressure.

Alfred Adler

 

Leave a Comment