Người xưa nói

Người xưa nói

Không có tài năng

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực. – There is no such thing as...