Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sấm Trạng Trình

Bản sấm trạng trình (Sấm ký) của Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới đây là bản dịch...